1876 Anayasasının (Kanuni Esasi) özellikleri nelerdir?

1876 Anayasasının (Kanuni Esasi) özellikleri nelerdir?

Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışmasını engellemek için çıkarılan Türk tarihindeki ilk anayasadır.Halkın yönetime katıldığı parlamenter yönetime geçilmiştir.

Osmanlı devletinin II.Abdulhamit tarafından yayınlanan ilk yazılı ve sert bir anayasadır.
devletin rejmi belii değildir, dini islam , dili türkçedir ve monarsik sistem vardır

2.Addülhamit tarafından yayınlanan anayasadır.Vergilerin ancak kanunlarla toplandığı vatandaşlık hakkının olduğu anayasadır.

 • 1. Yasama yetkisi, Ayan ve Mebuslar Meclisi olmak üzere 2 yapıya ayrıldı. Ayan meclisi üyelerini padişah seçer ve ömür boyu görevde kalırlar. Mebusan Meclisi üyelerini ise Osmanlıların zengin erkekleri seçer ve 4 yıl görevde kalırlar.
 • 2. Yürütme yetkisi, Padişahın seçtiği hükümete Heyet-i Vükela'ya aittir. Vekiller 4 yılda bir seçilir.
 • 3. Meclisi açma kapama yetkisi padişaha aittir. 7 ay sonra açmak şartıyla olağanüstü dönemlerde kapatılabilir.
 • 4. Padişahın sansür ve sürgün yetkisi vardır.
 • 5. Birinci meşruiyetin ilanında jJöntürkler, Osmancılık fikir akımı ve Batıcılıl etkili oldu.
 • 6. Hazırlanan kanunlar önce mebusan, sonra ise meclisin onayından geçtikten sonra padişaha sunulur. Padişahın onayından itibaren ise yürürlüğe girer.
 • Kanuni Esasi’nin özellikleri:
  • Herkes kanun ve devlet karşısında eşit haklara sahiptir.
  • Herkese eğitim - öğretim, mülkiyet hakkı, basın, yayın ve din özgürlüğü verilmiştir.
  • Yasama yetkisi Âyan Meclisi ve Mebusan Meclisi ne aittir.
  • Âyan Meclisi üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar kalma kaydıyla tayin edilecektir.
  • Mebusan Meclisi nin üyeleri dört yılda bir yapılan seçimle erkeklerin seçeceği milletvekillerden oluşacaktır.
  • Yürütme yetkisi padişahın bulunduğu bakanlar kuruluna aittir.
  • Hükûmetin kurulması ve görevden alınması yetkisi padişaha aittir.
  • Hükûmet, padişaha karşı sorumludur.
  • Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir.
  • Kanun teklifini yalnızca hükûmet yapabilecek ve kanunlar padişahın onayından sonra yürürlüğe girecektir

  Kanuni esasi’nin özellikleri şu şekildedir;

  ">

 • Osmanlı imparatorluğu bünyesinde çıkarılan ilk ve son anayasasıdır.
 • 2. Abdülhamid döneminde kabul edilen bu anayasa, 1924 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.
 • Bu anayasanın en önemli özelliği, bir islam ülkesinde batılı anlamda hazırlanmış ilk anayasasıdır.
 • Mutlak monarşi bırakılmış, anayasalı monarşiye geçilmiştir. @Mecazi_bey
 • Kanuni esasi ile mutlak monarşi yerine anayasalı monarşi sistemine geçildi. Osmanlı Devleti’nin dini İslam, dili Türkçe. Ülkenin yaşama işlemi ayan meclisi ve mebusan meclisi üstlenmiştir. Meclis üyelerinin görev süresi 4 yıl olmaktadır.