Astroloji nedir?

Astroloji nedir, neyle ilgilenir, neden sözde bilim olarak kabul edilir

Yıldızların hareketleri doğrultusunda varsayımlara dayalı bir bilim dalıdır. Sözde bilim dalı olmasının temel nedeni insan davranışları ve varsayımlar üzerine kurulu olmasıdır.

astroloji dünya ve gezegenlere göre hayattı yönlendiren daldır örneğin burçlara ve yükselenler gezegenlerin hareketlerine göre hayatımızı düzenlemektir.

Astrolaji gök yüzündeki işaretler ile ilgilenen daldır . Burçlar ile insanlara mesajlar verir .

Astroloji dali uzay bilimiyle ilgilidir gezegenlerin hareketlerine göre bize şekil verir

Bireylerin, grupların ya da ulusların yazgılarını önceden haber vermek amacıyla gezegenlerin ve yıldızların dünya olayları üzerindeki etkisini yorumlama. Bazen bir bilim olarak görülen astroloji, eski ve yeni birçok uygarlığı değişen ölçülerde etkilemiştir. Öte yanda astroloji, bir sahte bilim olarak da tanımlanır ve modern bilimin kuram ve buluşlarına tümüyle karşıt olduğu kabul edilir.
Astroloji, ilk olarak Mezopotamya’da İÖ 3 bin yıl sıralarında ortaya çıktı. Bundan çok sonra Helenistik dönem Yunan uygarlığında gerçek anlamda gelişerek Batı dünyasındakini erini aldı. Mezopotamya’daki ilk biçimiyle Hindistan’da yayıldı. İslam kültürü, onu Yunan mirasının bir parçası olarak özümsedi; Batı Avrupa’da İslam biliminin yaygın olduğu ortaçağda yaygınlaşan astroloji, Arap özelliklerini de aldı.
Astrolojinin ortaya çıkışına Mısırlıların da dolaylı katkısı oldu. Mısırlılar, her biri 30 günden oluşan ve 5artıkgünün yıl sonuna eklendiği 12 aylık bir takvim geliştirdiler. Yunanlılar astronomi gözlemlerinde kullanmak üzere bu takvimi devraldılar. Mısırlılar yıldızlı gökyüzünden bir saat gibi yararlanabilmek için onar günlük arayla doğan 36 tane parlak yıldız seçtiler. Latin yazarlarının sonradan decan adını vereceği bu yıldızlardan her birinin yükseldiği dönem boyunca gökyüzünde egemen olduklarına inanıyorlardı. Bu yıldızlar daha sonra 12 burcun altbölümleri olarark burçlar kuşağında yer aldı. Horoskop teriminin türediği Yunanca horoskopos’un (saati gözleyen) bir anlamı da "decan yıldızı"dır.
Çin’de, imparatorluk öncesi dönemde evrenin kavranabilir bir düzeni olduğuna inanılır, evrenin bilinen özelliklerinin bilinmeyen ama bilinenlerle bağlantılı olan özelliklerine ışık tuttuğu kabul edilirdi. Bu inanç, doğal olgularla insanın eylem ve yazgısını ilişkilendiren çizelgelere yansıdı. Çin’de bu inançtan yıldızların insan eylemleri üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu ileri süren gerçek bir astroloji inancına geçiş uzun zaman aldı. Bu arada çeşitli gözlem sistemleri ve bilgi edinme süreçleri geliştirildi. Moğollar döneminde Çin’de Arap etkisiyle Batı astronomi ve astrolojisi tanınmaya başladığında bu yeni bilgiler de Çin astrolojisine katıldı. Daha sonraki yüzyıllarda Çin İmparatorluğu’nda profesyonel bir kahin tarafından her yeni doğan çocuk için yıldız falına bakılması gelenek oldu. İnsan yaşamındaki bütün önemli olaylarda, özellikle de evlilik öncesinde fala başvurulur ve sonuçlar yorumlanırdı.
Astrolojik neden-sonuç anlayışı klasik dünyada yerleştikten sonra astroloji, bütün bilimleri, özellikle tıp ve ilgili disiplinleri etkisi altına aldı. İnsan dünyası ile doğayı birleştiren evrensel bir “duygudaşlık” öğretisini benimseyen stoacılar, astrolojide böyle bir evrenin neredeyse haritasını buldular.
Kendi kehanet yöntemleri olan Romalılar, Yunan astrolojisini çok çabuk benimseyemediler ama Augustus dönemine gelindiğinde bu sanat, Eski Yunan’daki gibi krallara ait bir ayrıcalık olmuştu. Ama astrolojinin halk üzerindeki etkisini önleme çabaları hep başarısızlıkla sonuçlandı.
Eski putperest toplumlarda astronomi ve astroloji sözcükleri eşanlamlıydı. Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında yıldız bilimi astronomi ile yıldızlara bakarak kehanette bulunma sanatı astroloji arasındaki çağdaş ayrım ortaya çıkmaya başladı. Yıldızların her şeye kadir olduğu inancına karşılık Hristiyanlık, Tanrı’nın her şeye kadir olduğunu öğretiyordu. Astrolojideki kaderciliğin karşısına Hristiyanlık, irade özgürlüğünü çıkarıyordu. Bu sınırlar içinde kalmak koşuluyla astrolojiye dayalı bir dünya görüşü de kabul ediliyordu çünkü onu reddetmek, bu görüşü kabul eden klasik kültürün tüm mirasını reddetmek demekti. Hristiyanlık tarihinde bile İranlı Mecusilerin Hz. İsa’nın doğumunu karşılarken göksel bir kehaneti izledikleri anlatılır.
Çeşitli Hristiyan konsilleri astrolojiyi lanetlediyse de astrolojinin açtığı dünya görüşü ciddi bir biçimde sarsılmadı. Ortaçağın sonlarında aralarında Paris, Padova, Bologna ve Floransa üniversitelerinin de yer aldığı birçok üniversitede astroloji kürsüleri vardı.
Hümanistlerin Eski Yunan yapıtlarını yeniden ele alma girişimleri ise konuya ilgiyi artırmaya yaradı ve bu ilgi Rönesans, hatta Reform boyunca sürdü.
Astrolojinin yer merkezli evren görüşüne sarsıcı darbeyi indiren, 16. yüzyıldaki Kopernik devrimi oldu. Ama astroloji, modern çağlara değin popüler bir eğlence ya da boş inanç olarak milyonlarca insanın ilgisini çekmeyi sürdürdü. 20. yüzyılda bu ilgi alanı, günlük basındaki yıldız falları, özel yıllıklar ve konuyu çeşitli yönleriyle ele alan küçüklü büyüklü elkitaplarıyla hala beslenmektedir.

(KAYNAK: AnaBritannica, 3. cilt, 180-181. sayfalar, düzenlenmiştir. )

Astroloji dünya ve gezegenler ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Burçlar ile ilgili bilgi verirler. Yıldızların hareketlerini incelerler.

">

_Astroloji nedir?_

Astroloji, uzak kozmik nesnelerin, genellikle yıldızların ve gezegenlerin insan yaşamları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Güneşin, yıldızların, ayın ve gezegenlerin insanların doğum sırasındaki konumu kişiliklerini şekillendirdiği, romantik ilişkilerini etkilediği ve diğer kehanetlerin yanı sıra ekonomik servetlerini tahmin ettiği söylenir. Çoğu insanın astroloji hakkında bildiği şey, Zodyak’ın 12 takımyıldızından birine atıfta bulunan “işareti” dir. Bu, gazete burçlarının dayandığı astroloji olan güneş işareti astrolojisinin bir şeklidir. Muhtemelen en basit formdur, çünkü güneş burcu biçiminde burç oluşturmak için birinin doğum gününden başka bir şey gerekmez. Birçok astrolog size bu astroloji formunun o kadar basit olduğunu ve çok sınırlı sonuçlar verdiğini söyleyecektir. Daha doğru bir okuma yapmak için, astrologlar her gezegenin doğum sırasında hangi işarette olduğunu kontrol ederler. Gezegenler ve işaretler, bir öznenin kişiliğinin, yaşamının ve gelecekteki umutlarının karmaşık ve genellikle çok özel bir profilini oluşturmak için evler ve açılar gibi diğer unsurlarla birleşir.