Birinci dünya savaşının başlama nedenleri nelerdir?

Birinci dünya savaşının başlama nedenleri nelerdir?

-sömrügecilik ve dünyayı paylaşma rekabeti
-Avrupadaki siyasi anlaşmazlık
-ittifak anlaşmaları ve bloklaşma
-Avusurya-Maceristan’la İtalya arasındaki sorunlar
-Osmanlı toprakları üzerindeki rekabet
-Balkanlardaki siyasi rekabet

devletlerin bir biri ile geçimsizliğin den kaynaklı

I.DÜNYA SAVAŞI

I.Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914’te başlayan ve 11 Kasım 1918’de sona eren Avrupa merkezli bir savaştır.İki bloğa ayrılmıştır.

İttifak (Bağlaşma) Devletleri

o Alman İmparatorluğu o Avusturya-Macaristan İmparatorluğu o Osmanlı İmparatorluğu o Bulgaristan Krallığı

İtilaf (Anlaşma) Devletleri

o Birleşik Krallık o Fransa o Rusya o İtalya o Sırbistan o Belçika o Karadağ o Japonya o Portekiz o Romanya o ABD o Yunanistan

I.Dünya Savaşının Genel Nedenleri

o Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımının dünyayı etkilemesi
o Sanayi İnkılabı ile birlikte ham madde için sömürgecilik yarışının hız kazanması
o Avrupa devletleri arasında silahlanma yarışının hız kazanması

I.Dünya Savaşının Özel Nedenleri

o İngiltere ve Almanya arasındaki ham madde ve pazar arayışı yarışının kızışması
o Fransa’nın 1871 Sedan Savaşı’nda Almanya’ya kaptırdığı Alsas Loren kömür havzasını geri almak istemesi
o Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ile Rusya’nın Balkanlara hâkim olma düşüncesi
o İtalya’nın Akdeniz’e egemen olma düşüncesi
o Rusya’nın dünya ticaretinden pay almak için sıcak denizlere ulaşma amacı
o Japonya’nın Asya ve Büyük Okyanus’ta yayılmak istemesi

">

Savaşın en büyük sebebi İngiltere ve Almanya arasındaki sömürge rekabetidir. Sanayi inkılabı ile gelişen Avrupa’da hammadde ihtiyacı artmış bu da devletlerin yeni sömürge arayışına neden olmuştur. Özellikle Almanya ve İngiltere bu konuda başı çeken ülkelerdir.
Ayrıca etkili olan milliyetçilik düşüncesi de bir başka sebebidir.

Cevabı basit sömürge yarısından dolayı çıkan anlaşmazlıklar savaşa dönüştü :frowning:

1914-1918 cı yıllarda bu dunya savaşının cikma sebelerı bunlardır : zaten 1914 yılına kadar savaşa kadar avropada olan avusturya macarıstan imperatprlugu ,osmanlı imp, rusiya imp , ve bir sıra devletler ve gücler arasında avropada büyük güce ve topraklara sahib olmak ugrunda evvelceden mübarize çaknaşma vardı .ve 1914 yılının temmuz ayında avusturya macarıstan velihadı ve şahzadesi Ferdinadin öldğrülmesıyle (sırb milliyetçisi tarafından )avusturya macarıstan sırbıstana karşı savaş başlatmışdır.

1 dünya savaşında ülkeler haksız sömürgelere başvurmaya başladı bunun nedenleri hızlı silahlanma idi. Ve bunun icin sömürge kaynağı lazim idi sanayi devrimi başlaması ile sömürgelerde de arttı ülkelere bunu engellemek için itilaf ve ittifak olarak 2 ye ayrıldı savaşlar başladı osmanlı ağır darbeler aldı.

 • 19. yüzyılda kendini gösteren hızlı sanayileşme, Avrupa’yı dünyanın sermaye, sanayi
  ve üretim merkezi haline getirmişti. Fransız ihtilâlinin Avrupa’da yarattığı milliyetçilik
  akımı, bu kıtadaki kuvvetler dengesini büyük ölçüde değiştirerek, yeni “ulus-devletlerin”
  ortaya çıkmasına yol açtı. Almanya ve İtalya, yeni kuvvetler dengesinin iki önemli unsuru
  olarak ortaya çıktı.
  Özellikle Alman Birliği’nin kurulması sırasında şekillenen Alman-Fransız
  uzlaşmazlığı I. Dünya savaşına yol açan gelişmelerin temelini oluşturmaktadır. Zira, bir Orta
  Avrupa gücü olan Prusya’nın öncülüğünde doğan Almanya, Avusturya-Macaristan ve Fransa ile ortaya çıkan çatışmalar sonucunda kurulmuştu. Prusya; Avusturya-Macaristan
  İmparatorluğunun onurunu koruyarak yanına almayı başarırken “Germen Birliği”nin
  öncülüğünü de üstlenmişti. Ancak; imparatorluğun kurulması, Fransa’ya indirilen ağır bir
  darbenin sonucunda gerçekleşmiş ve Alman İmparatorluğunun kuruluşu işgal edilen Paris’te
  ilân edilmişti. Fransız onuruna indirilen bu ağır darbe Alman/Fransız uzlaşmazlığının esas
  sebebidir.
  Alman Birliği’nin gerçek mimarı olan Prusya Şansölyesi Prens Bismarck, Fransa’nın
  muhakkak bir intikam savaşına gireceğini tahmin ediyor ve bu ihtimali ortadan kaldırmak için
  de usta bir diplomasi uyguluyordu. Fransa’nın Avrupa’da yalnız bırakılması esasına dayalı
  olan bu politika şu mantığa dayanıyordu :
  Fransa’nın Almanya ile tek başına savaşması mümkün değildi. Avusturya/Macaristan
  imparatorluğu 1868 Beyaz Garanti Antlaşmasıyla Alman politikalarına sıkı şekilde
  bağlanmıştı. Bu durumda, Fransa’nın işbirliği yapabileceği iki devlet kalıyordu : İngiltere ve
  Rusya. Bismarck’ın uyguladığı politika, Fransa’nın, Almanya’ya karşı bu devletlerle
  anlaşmasını önlemek olarak özetlenebilir. Bunun için bir yandan, Rusya’nın Balkanlar’da
  izlediği yayılma politikalarını denetim altında tutmaya ve Avusturya/Macaristan
  İmparatorluğu ile Rusya arasında, söz konusu bölgede devam eden rekabette bu iki devlet
  arasında olabildiğince dengeli davranmaya özen gösterirken ; öte yandan İngiltere ile de bir
  çatışmadan kaçınıyordu.
 • 19. yüzyıl boyunca İngiltere’nin izlediği dış politika üç temel esas üzerine oturtulmuştu : 1-Avrupa’da “kuvvetler dengesini” korumak, yani ; kıtada herhangi bir gücün egemen duruma gelmesine mani olmak, ki; Almanya’nın 1870’den itibaren dengeleri sarstığı ortadaydı. 2-Denizlerde, rakipsiz bir güç olarak egemenliğini sürdürmek. 3-Sömürgeleri arasındaki bağlantı noktalarının güvenliğini sağlamak. Bismarck, 1890’lı yılların başlarına kadar bu ilkelere saygılı davranmış ve Almanya’nın bir dünya gücü durumuna gelmesi için harekete geçmekten kaçınmıştı. Sömürgecilik rekabetinden kaynaklanan çatışmaları Avrupa dışında tutmayı ve İngiltere’yi ürkütmemeyi önemseyen Bismarck’ın izlediği bu politika, İlk Alman İmparatoru I. Willhelm’in ölümüne kadar başarıyla uygulandı. Uzlaşmazlıklar, diplomasi yoluyla çözüldü ve Fransa’nın Rusya ve İngiltere ile birleşmesi engellendi. Ancak 1890’da Amcasının ölümü üzerine Almanya İmparatoru olarak tahta geçen II. Willhelm, Şansölyenin bu politikasını korkakça buluyor ve bir dünya gücü haline gelmek için harekete geçme zamanının geldiğini düşünüyordu. Bismarck’ı işbaşından uzaklaştıran II. Wilhelm, bu hedeflerine ulaşmak için öncelikle güçlü bir donanma oluşturmak üzere hazırlıklara girişti. Hamburg’da kurulan tersanelerde büyük gemiler inşa ederek denizlerdeki İngiliz egemenliğini tehdit etmeye yöneldi.
 • Ülkeler arasındaki manda himayecilik ve sömürgecilik ekonomik kriz ülkeler arasındaki haksız rekabet olması savaşın önemli etmenleridir

  Ülkeler arasında kaynakların paylaşılamaması yani sömürge ve sadece tek bir devletin küresel güç olma planları birinci dünya savaşı başlama nedenleri arasında olabilir.

  Akımlar ve sömürgecilir en büyük etkenler.

  İlk olarak çıkan akımlar sanayi devrimi ronesan reform bunlar hep etkenler olmuştur sanayi devriminin baslamasi ile ülkeler haksız sömürgelere başvurmuşlardır bunlarda diğer ülkeler arasında rekabete yol açtığından savaşlar başlamıştır.

  O zamanlar sömürge arayışı pek yoktu ama fransız devriminden sonra ronesans ve reform gibi değişiklikler oldu zamanla yenilikler ortaya çıkınca buda sömürge arayışına itti ve sanayi devrimi ile savaşlar başladı…

  İki sebebi vardır. Bunlar özel sebepler ve genel sebeplerdir.
  Genel sebepleri;
  -Siyasi birliklerini geç tamamlamış olan İtalya ile Almanya devletlerinin ham medde ve pazar arayışı.
  -Almanya ile İngiltere arasındaki siyasi ve ekonomik yarış.
  Özel Sebepler;
  -Avusturya-Macaristan veliahdının Sırp bir genç tarafından öldürülmesi.
  -Fransa ile Almanya arasındaki Alsas-Loren Bölgesi meselesi.

  Sömürgecilik sanayi inkılabı milliyetçilik akımı her milletin kendi devletini kurma düşüncesi ve patlama sebebi Avusturya Macaristan Veliahtının silahlı saldırıda suikaste kurban gitmesi.

  Tarih ders kitaplarında adeta kalıplaşmış olan sebepleri burada saymayacağım. Savaşın tek bir sebebi vardır. O da Devletlerin zenginleşme arzusudur. Bu uğurda da Avusturya-Macaristan veliahdının öldürülmesi öne sürülerek savaş açılmıştır. Aslında bu bir bahanedir ve olan veliahda olmuştur…

  Sömürgeci devletlerin yeni sömürülecek yerler araması ve devletlerin bloklaşmaları.

  Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri:
  -Hammadde ve pazar arayışı
  -Fransız İhtilaliyle dünyaya yayılan milliyetçilik akımı
  -Almanya ile Fransa arasında Alsas Loren sorunu
  -Rusya’nın Panislavizm politikası
  -Silahlanma yarışı
  -Devletlerin bloklaşması

  Birinci dünya savaşı tam olarak başlamadan öncede zaten belirtileri vardır veliahdın vurulması bahane olmuştur. Sebepleri ise şunlardır;
  1-Dünyada üstünlük kurmuş ülkelerin birbiriyle çatışması
  2-Ham madde ve pazar arayışı zaten ilk nedendir.
  3- Dediğim gibi Sırp bir gencin Avusturya-Macaristan veliahdını öldürmesi
  4-Büyük ülkelerin zayıf ülkelerin iç işlerine karışması
  4-Tabi ki sömürgecilik arayışı