Epigrafya nedir?

Epigrafya nedir? Ne işe yarar? Kısaca bilgi veriniz.

Yazıt bilimidir taş,metal,seramik,ve kitabeleri inceler anıt mezarların ve taşların üzerinde yazılar üzerinde araştırmalar yapar.

Kitabeleri yani diğer bir ifade ile yazıtları ve bu yazıtlar üzerindeki metinler inceleyen bilim dalıdır. Yazının bulunmasından sonraki dönemleri inceler. Paleografya bilimi ile sıkı bir ilişki içerisinde çalışmalar yürütülür.

Epigrafi veya Epigrafya yazıt biliminin terimsel ismidir. Epigrafi (Epigrafya) Helence (Yunanca) bir kelimedir.
Dilimize yazıt bilimi olarak çevrilmiştir.
Tarih kategorisi ile birlikle işbirliği yapar ve yardımcı olur.
Tarihi yazıtları ve tarihi yapılarda olan yazıları inceler.
Bu meslekte çalışan kişilere; Yazıt bilimci veya Epigrafist denir.
Eski tarihli anıtların üzerindeki yazılı ola kitabeleri incelerler.
Yunanistan’ın canlı olduğu dönemde çıkmıştır ve Yunanistan için önemlidir.
Eski kitabe ve mezar taşlarında yazı olan yazıları çevirmek çok zordur, bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip olarak epigrafist uzmanı olabilirsiniz.

Yazıtları inceleyen bilim dalıdır kitabeler ve benzeri yazıtları inceleyen tarihe yardımcı bir bilim dalıdır

Epigrafya genellikle eski çağlardan kalmış olan taş metal kağıt ve buna benzer birçok aletin üzerinde var olan simgesel veya şekilsel bunların dışında yazınsal veya görsel olarak eski çağlardan kalmış ve eski insanlar tarafından oluşturulmuş simgeleri ve yazıları inceleyen bilim dalıdır Bu bilim dalının ortaya çıkması ile beraber birçok tarihi olayı Işık tutulmuş ve tarihte gerçekleşmiş bir çok olay gün yüzüne çıkmıştır ayrıca bizim şu gönder de bilmediğimiz ve tarihi dönemlerde var olan hayvanların bir kısmı da yine bu şekilde ortaya çıkmıştır adlarını hiç duymadığımız ve şekillerine hiç görmediğimiz şeyler bu şekilde ortaya çıktığından biz bunları sonradan öğrendik. Bu alanda çalışma yapabilmek için öncelikli olarak dilbilimi öğrenmek gerekir dil bilimi öğrendikten sonra epigrafya alanında çalışmalar yürütülmesi oldukça mümkündür.

Epigrafi teriminin anlamı üzerine yazmak, kaydetmek anlamına gelen Helence bir sözcüktür. Türkçede yazıt bilimi olarak adlandırılmış olan epigrafi taş, metal, tahta, mermer, seramik gibi kalıcı ve sert maddeler üzerine eski Yunan ve Latin dillerinden birisi ya da ikisiyle yazılan yazılarla uğraşan bir bilim dalının adıdır. Bu konuda çalışan bilim adamlarına yazıt bilimci ya da epigrafist denir. Malum olduğu üzere eski yazıtların, kitabelerin üzerinde kırık ve eksik parçalar vardır. Bu haliyle ele geçen bu tarihi belge niteliğindeki yazıtların yazıt bilimci tarafından sözkonusu eksiklikleri tamamlar ve metinleri orijinal durumuna yaklaştırmaya çalışır. Yazıt üzerinde isabetli tamamlamalar yapılabilmesi, ilk önce yazıttaki eksikliklerin boyutuna ve bu işi yapan kişinin deneyimine bağlıdır.

Yazıt bilimi olarak da bilinen Epigrafya kelimesi Helence kökenlidir. Epigrafya, tarihi yapıtlarda bulunan yazıtların incelendiği bilim dalıdır. Epigrafya ile ilgilenen kişilere epigrafist ya da yazıt bilimci adı verilir. Epigrafya tarih hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olur. Örneğin; Orhun Kitabeleri, epigrafi bilimi sayesinde okunmuştur ve anlaşılmıştır. Ülkemizde bu konuda oldukça az sayıda çalışma yapılmıştır.

epigrafya, Taş veya maden gibi dayanıklı maddeler üzerine yazılmış kayıtları inceleyen ve tarihe yardımcı olan eski yazıtlar bilmine verilen addır, kökeni helence olan bir sözdür, Epigrafyada metal, taş, tahta, seramik, mermer gibi kalıcı olan ve oldukça sert maddeler üstüne Latin ve eski Yunan dillerinden yazılmış yazılarla uğraşan bir bilim dalı olarak girmiştir.bu yazı çalışmalarına diğer bilim dallarından yardımda alırlar.

Epigrafya, anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalıdır.

Anıtların üzerindeki yazıları yada kitapları inceleyen bilim dalıdır kısa ve net olarak.

Bir kitabin her bölümünün başına konan atasözü, şiir ve vecizelerdir. Bu bilime epigrafi denir.

Bir yazı bilimidir. özellikle eski eserlerin çevrilmesi bulunması için çok faydalı bir daldır.

@emree046#427973 Kitabe bilimidir.

sümerlerden bu yana insanların tas mermer ve bunun gibi nesnelerin üzerine yazılan yazıları inceleyen bilim dalıdır.

Epigrafya veya Epigrafi, tarihî yazıt ve yapıtları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı tarihi anlamada ve yorumlamada bizlere yardımcı olur. Bu nedenle önemi çok büyük lakin zahmetli bir iş olduğu için pek değer görmemiştir.
Epigrafya veya Epigrafi ile uğraşan kişilere “EPİGRAFİST” diye hitap edilir.
Epigrafi sözcüğünün kökeni Helence(Grekçe)'dir. İsmi, yazıt anlamına gelen “Epigraphe” sözcüğü ile yazmak, kaydetmek anlamına gelen “Epigraphein” fiilinden gelir.
Epigrafya, sanılanın aksine epey uğraş ve emek gerektiren bir bilim dalıdır. Yazıtların üzerindeki yazı veya sembolleri anlamlandırmak için Filoloji(Dilleri inceleyen bilim dalı) ve Paleografi(Alfabeleri inceleyen bilim dalı) ile iş birliği içindedir.
Epigrafistler öncelikle yazıtın üzerindeki yazıların hangi türe ait olduğunu öğrenmeleri gerekir. Sonra da yazıtların üzerindeki yazıların bulunduğu kısımda özellikle de tamlama gruplarının bulunduğu noktada aşınma veya kırılma sonucu harf ve sembol eksikleri olabildiği gibi bu eksikleri de tekrardan olabilecek en uygun sonucu yerine koymak epey zorlu ve ter dökücü bir iştir.

Tabii cevaplayalım. Epigrafya tarihe yardımcı olan bir sürü bilim dalından bir tanesidir. Tarih terimidir. İlgilendiği iş ise eski yazıtları, kitabeleri inceler.
Mesela orhun hitabelerinin üzerindeki yazılan eski yazıları bu bilim dalı inceler.

Epigrafi ya da epigrafya diye bilinen bilim dalı tarihe yardımcı bir bilimdir. Epigrafyanın işlevi anıt ve kitabe gibi taş demir bakır gibi madenlerin üzerine işlenmiş yazıları incelemektir.Bu bilim dalıyla meşgul olan kişilere yazıt bilimcisi veya epigrafist deniyor.

Epigrafya kelimesinin kökeni Helenceden gelmektedir . Tarihi yapıtlardaki yazıları ve yapıları incelenir . Paleografi ve filoloji bilim dallarıyla işbiriliği içerisindedir . Epigrofya ile uğraşan kişilere " yazıt bilimci veyahut epigrafist " denilmektedir . Anıtlar üzerindeki kitabelerin hangi döneme ait olduklarını açığa çıkartılır .