Güneş tarlası nedir?

Güneş tarlalarının ekonomiye katkısı nedir?

Güneş tarlası, büyük hacimli ticari elektrik enerjisi üretimi yapılan güç istasyonudur. Fotovoltaik güç istasyonu adıyla da bilinen güneş tarlaları, uzun güneşlenme sürelerinin bulunduğu geniş arazilerde kurulur.

enerjinin diğer ülkelerden alınmasının önüne geçmek için kullanıla bilir bir yöntem diğe düşünüyorum

Fosil kaynakların sınırlı rezervleri, fiyatlarındaki dalgalanmalar ve çevreye verdiği zararlar, ülkelerin birincil enerji kaynaklarına alternatifler aramasına neden olmuştur. Sınırsız ve çevreyle dost bir kaynak olan güneş enerjisi klasik enerji kaynaklarına karşı güçlü bir alternatiftir. Enerjide ithal fosil yakıtlı kaynaklara bağımlılığı yüksek olan Türkiye, güneş enerjisi potansiyelini elektrik üretimi amacıyla değerlendirmeyi planlamaktadır. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de uygulanan tarife garantili fiyat (FIT) teşvik mekanizmasının güneş enerjisi yatırımları için yeterliliğini araştırmak, hem yatırımcıya hem de karar alıcılara yol göstermektir. Ayrıca güneş enerjisinden elektrik üretiminin uzun vadede fayda ve maliyetlerini değerlendirmek, bu kaynağın ülke ekonomisine azami düzeyde fayda sağlaması için önerilerde bulunmak da çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. Sayılan amaçlar doğrultusunda çalışmada, dünyada güneş enerjisini teşvik politikaları ele alınmış, güneş enerjisi piyasasının gelişimiyle beraber seçilmiş ülke örneklerinde uygulanan politikalar incelenmiştir. Ardından, Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik mevzuatın gelişimi ve güneş enerjisi sektörünün mevcut durumu ortaya konulmuştur. Çalışmanın analiz kısmında, örnek bir güneş enerjisi santralinin finansal analizi yapılmıştır. Analiz sonunda Türkiye’de güneş enerjisi yatırımlarının kârlı ve kamunun yatırımlara uyguladığı desteğin yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, güneş enerjisi imalat sanayiinin gelişmesi için uygulanan desteğin yatırımcıları yerli panellere yönlendirecek ölçüde güçlü olmadığı anlaşılmıştır. Analizler yapılırken 2015-2030 yılları arasında güneş enerjisi yatırımlarının ekonomide yaratacağı fayda ve maliyetler değerlendirilmiştir. Güneş enerjisi kurulu gücünün 2030 yılında 8.500 MW ile 21.369 MW arasında değişebileceği, söz konusu yıllar arasında güneş enerjisi santrallerinin doğal gaz yakıtlı santralleri ikame edeceği varsayılarak yapılan analizde, farklı doğal gaz fiyat yaklaşımları altında doğal gaz ithalatında 5 ilâ 26,6 milyar dolar tutarında azalma olacağı tahmin edilmiştir. Güneş enerjisi santrallerinin yerli imalatı geliştirilmediği sürece söz konusu enerji kaynağının enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında beklenen etkiyi göstermeyeceği ortaya çıkmıştır.

.

Güneş tarlası çok sayıda güneş enerji panelinin bir araya getirilmiş haline denir. Kazandırdığı maliyeti hesaplayacak olursak 1 tane panelin haneye getirisi 900₺-1000₺ arasında değişmektedir.

Bu soruya yanıt verenler için ben teşekkür ederim☺️

çok sayıda güneş panelinin bir araya gelmesi ile oluşturulur

Güneş enerji panellerinin bir alanda çok sayıda kurulmasıdır. Kazandırdığı maliyeti oldukça fazladır.