Hacı Bektaşi Veli kimdir?

Haçı bektaşi veli kimdir ? Nerede yaşamıştır .? Topluma katkıları ne olmuştur ?

Hacı Bektaşi Veli, 1209 doğumlu bir tasavvuf şairidir. Kendisi aynı zamanda slam filozofu olarakta bilinir. 1271 yılında vefat etmiştir. Adına, Hacı Bektaşi Veli Türbesi bulunmaktadır.

Ahmed Yesevinin halifesi Lokman Parandenin öğrencisidir.Kendisi mükemmel bir dini milli kültür formasyonu almıştır.Türkistan illerine Anadolu’nun islamlaşması ve Türkleşmesi için gönderilmiştir.Hayatına yönelik yapılan arastirmalarda Menakıbul Arifun isimli eserde Hacı Bektaş Veli den bahsedilmiştir.

Havı Bektaşi Veli, özellikle Türklerin din anlayışının daha çok ahlak temelli bir nitelik kazanmasında etkin olan, Anadolu’daki tasavvuf düşüncesine damga vuran biridir. Hacı Bektaşi Veli denildiğinde akla ve bilime yaptığı vurgular gelir. Makalat adlı Arapça bir eseri vardır. Hacı Bektaşi Veli’nin derslerini ve sohbetlerini takip ederek onun tarikatına bağlananlara Bektaşi denilirdi.

Hacı Bektaşi Veli, şairdir. Kendisi mutasavvıf şair ve İslam filozofudur. Tasavvuf ehli olan birisidir. Takma adı da, Pir Hünkar’dır.