İbn Bacce kimdir? Kaleme aldığı eserleri nelerdir?

İbn Bacce kimdir? Kaleme aldığı eserleri nelerdir?

İbn Bacce’nin asil adi: Ebû Bekr Muhammed bin Yahya bin es-Saig . Endülüs’lüdur. Arap filozof ve bilim adamıdir.Batıda Avempace olarak da anılır. 1138 yılında Fas’ta vefat etmiştir.
Başlıca eserleri:
Risâlet’ül-Veda
Kitab İttisal’el-Akl bi’l-İnsan
Kitab’un-Nefs
Kitab Tedbir’ül-Mütevahhid
Kelâm fi’l-Gayet’el-İnsaniyye
Kelâm fi’l-Burhan
Kelâm fi’l-ism ve’l-Müsemma

Batı İslâm dünyasında yetişen ilk müslüman filozofdur. Eserleri;

 • 1. tedbîrü’l-mütevahhid
 • 2. risâletü'l-vedâ
 • 3. kitâbü'n-nefs
 • 4. ittişâlü'l akl bi'l-insân
 • 5. el-vuküf ale'l-'akli'l-fa'âl
 • 6. fi'l-ğâyeti'l-insâniyye
 • 7. kitâbü'n-nebât
 • 8. fi'l-hey’e
 • 9. fi'l-vahde ve'l-vâhid
 • 10. fi's-satâdeti'l-medeniyye ve's-saâdeti'l-uhreviyye
 • 11. fi'l-fahs'ani'n-nefsi'n-nüzûhiyye
 • 12. risa­le fi'l-müteharrik
 • 13. fi'l-elhân
 • 14. şerhuhû li-kitâbi's-semai't-tabiî
 • 15. fî mâhiyyeti'ş-şevki't-tabî'î
 • 16. fî şerhi'l-âşâri'l-ulviyye
 • 17. kitâbü'l-hayevân
 • 18. te'âlîk fi'l-edviyeti'l-müfrede
 • 19. el-irtiyâz alâ kitâbi'l-makülât
 • 20. kelâmühû fi'l-burhân
 • 21. fi'l-medhal ve'l-fuşûl
 • 22. kitabü'l-ibâre
 • İbn Bacce, 1077 yılında İspanya‘da dünyaya gelmiştir. İbn Bacce kaynaklarda tam adı Ebu Bekr Muhammed bin Yahya bin es-Saig olarak geçmektedir. İbn Bacce, filozof, astronom, doktor, fizikçi, şair ve bilim adamı kimliği ile tanınmaktadır. Batıda kendisini Avempace olarak adlandırılmıştır. Astronomi, felsefe, fizik üzerine çalışmalar yapmıştır. İbn Bacce, 1139 yılında Fas’ta vefat etmiştir.

  Günümüze kadar gelmiş eserleri ise

 • Risalet'ül-Veda
 • Kitab İttisal'el-Akl bi'l-İnsan
 • Kitab'un-Nefs
 • Kitab Tedbir'ül-Mütevahhid
 • Kelam fi'l-Gayet'el-İnsaniyye
 • Kelam fi'l-Burhan
 • Kelam fi'l-ism Vel-Müsemma gibi eserleri bulunmaktadır.
 • ">

  İbn Bacce 1085 yılında İspanyada doğmuştur.Endülüs Emevileri zamanında yaşamış bir filozoftur.Avrupada Avempace olarak bilinir.1138 de Fas’ta vefat etmiştir. Başlıca eserleri şunlardır :
  -Risâlet’ül-Veda
  -Kitab İttisal’el-Akl bi’l-İnsan
  -Kitab’un-Nefs
  -Kitab Tedbir’ül-Mütevahhid
  -Kelâm fi’l-Gayet’el-İnsaniyye
  -Kelâm fi’l-Burhan
  -Kelâm fi’l-ism ve’l-Müsemma

  İbn Bacce bir arap filozofudur.

  En çok bilinen Eserleri şunlardır.

  -Kelam fi l Gayet el insaniyye

  -Kitab un nefs

  -Risâlet ül Veda

  İBN BACCE KİMDİR?

  İbn Bacce Arap filozof ve bilim adamıdır. Tam adı, Ebu Bekr Muhammed bin Yahya bin es-Saig'dir.

  Ölüm ve Doğum Tarihi, Yerleri;

 • İbn Bacce 1095 yılında Zaragoza'da hayata gözlerini açmıştır.
 • İbn Bacce 1138 yılında Fes, Fas'ta hayata gözlerini yummuştur.
 • İbn Bacce'nin 6 tane kitabı vardır. Bunlar;

 • Libro sobre el alma
 • ll regime del solitario
 • La conduite de l'isole et deux atres epitres
 • Carta del adios y otros tratados filosoficos
 • Aristotle's Meteorology and Its Reception in the Arab World: With an Edition and Translation of Ibn Suwar's Treatise on Meteorolohical Phenomena and Ibn Bajja's Commentary on the Meteorology
 • Ve son kitabı Libro de la generacion y corrupcion adlı kitabıdır.
 • İbn Bacce'nin Etkilendiği ve Etkiledikleri Kişiler;

 • İbn-i Tufeyl,
 • Nureddin Batruci,
 • İbn Rüşd,
 • Ve son olarak Musa bin Meymun.
 • İbn Bacce'nin İlgilendiği Alanlar;

 • Astronom,
 • Filozof,
 • Doktor,
 • Fizik,
 • Ve son olarak Şair.
 • ">