Kutsal İttifak Savaşları nedir?

Kutsal İttifak Savaşları nedir? Kimler arasında olmuştur? Hakkında bilgi veriniz.

10 Beğeni
  1. Viya Kuşatması sonrası başlayan 1683-1699 tarihleri arasında 16 yıl süren Kutsal İttifak Savaşları Kısaca konumuza hoşgeldiniz.

İçindekiler

1 Kutsal İttifakın Kurulma Nedenleri (Kutsal İttifakın Amacı)
1.1 Kutsal İttifak Devletleri
2 Kutsal İttifak Savaşlarının Gelişimi
3 Kutsal İttifak Savaşlarını Osmanlı’nın Kaybetme Sebebi
4 Kutsal İttifak Savaşlarının Sonuçları

Kutsal İttifakın Kurulma Nedenleri (Kutsal İttifakın Amacı)
Papa’nın kışkırtması
Osmanlı’yı Avrupa’dan atma isteği
2. Viyana kuşatmasında Osmanlı’nın başarısızlığının verdiği cesaret.
Kutsal İttifak Devletleri
Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya ve Malta

Kutsal İttifak Savaşlarının Gelişimi
Kutsal İttifak Savaşları esnasında Rusya Azak Kalesi’ni, Venedik Mora’yı ele geçirdi. Osmanlı orduları 1691’de Salankamen’de 1697’de Zenta’da mağlup oldu.

Kutsal İttifak Savaşları Kısaca (Kutsal İttifak Osmanlılara Karşı)
Salankamen Savaşı (Temsili)
Kutsal İttifak Savaşlarını Osmanlı’nın Kaybetme Sebebi
Aynı anda birden fazla devlet ile savaşılması
Sık sık padişah ve devlet adamı değişmesi
Osmanlı ordusunda ki bozulmalar.
Avrupa ordularında ki gelişmeler.
Kutsal İttifak Savaşlarının Sonuçları
İngiltere aracılığı ile Kutsal İttifak Devletleri ile Karlofça Antlaşması yapıldı.

4 Beğeni

Kutsal ittifak savaşları

Osmanlı’nın ll. Viyana kuşatma’sındaki başarısızlığından cesaret alan bir grup Avrupa ülkesinin (kutsal roma imparatorluğu lehistan - litvanya birliği, venedik ve rus çarlığı) kutsal ittifak adı altında birleşerek osmanlı’ya karşı giriştikleri savaşlar dizisidir.
Savaşlar sonucunda ittifak dalmaçya ve macaristan’da hakimiyet kurup balkanlar’daki osmanlı hakimiyetine büyük bir darbe inmiştir.

5 Beğeni

Kutsal İttifak Savaşları nedir?
1683-1699 yılları arasında kurulmuştur.
Bu ittifakın amacı; Osmanlı döneminde, kaybedilen savaşlar sonrası, Osmanlı devletinin zayıf anını kollayan ikinci Viyana kuşatmasının yenilgisini fırsat bilen, Osmanlı devletine diş bileyen topraklarını yağmalamak isteyen Papa’nın da teşvikiyle Avrupa Devletleri arasında kurulmuştur.

indir

Kutsal İttifak Savaşları:

1- Cigerdelen muharebesi

2- Dalmacyadan Budin’e

3- 2. Mohac Muharebesi

4-Viyana Barış Görüşmesi

5- Kırım Cephesi

6- Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nın Seferleri

7- Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı

Kutsal İttifak Devletleri sırasıyla şöyledir

Lehistan
Litvanya
Rusya
Venedik
Malta
Roma Cermen İmparatorluğu

images

6 Beğeni

Osmanlı Kutsal ittifak Savaşları olarak geçen savaşlar 1683 yılları ile 1699 yılları arasında yaşanmıştır. Osmanlı Devleti’nin 2. Viyana Kuşatması sırasında yaşadığı büyük başarısızlıktan sonra Avrupa Devletleri bir araya gelerek Osmanlı Devleti’ne Kutsal İttifak adında bir blok oluşturarak savaş açmışlardır. Özellikle Osmanlı bu savaşlar neticesinde Ukrayna, Dalmaçya ve Macaristan’da hakimiyetlerini kurmaları, Balkanlar üzerindeki Osmanlı hakimiyetini derinden yaralamıştır. Osmanlı Tarininde Felaket Seneleri ya da Küçük Kıyamet olarak anılan bu savaşlar Avrupa tarih literatüründe de Büyük Türk Savaşı olarak geçer.

Savaş Öncesi Dönem ve Savaşların Nedenleri
image

1526 yılındaki Mohaç Meydan Savaşı’nı Osmanlı Devleti’nin kazanmasının ardından Macar Krallığı yıkılmıştı. Macaristan’ın büyükçe bir bölümü ise 150 yılı aşkın bir süre Osmanlı Devleti’nin elinde kalmıştır. Geriye kalan Macaristan ise Habsburg hanedanına mensup Avusturya Arşidüklüğü’nün elinde kalmıştı. Bu bölgede Özellikle Katolik olan Avusturya, Protestan olan Macarları Katolikleştirme çabalarına girmişti. Bölgede Tökeli İmre liderliğinde birleşen Macarlar Osmanlı Devleti’nden yardım istediler. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Padişah 4. Mehmet’i de ikna ederek Avusturya’ya savaş açtı. 2. Viyana Kuşatması’nın ardından alınan büyük yenilgi sonrası bu durumdan cesaretlenen Avrupa Devletletleri Kutsal ittifak adı altında Osmanlı’ya savaş açtı.

Kutsal İttifak Savaşları
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Litvanya- Lehistan Birliği, Rus Çarlığı, Venedik Cumhuriyeti, Malta Krallığı ve Papalık Devleti bir olarak Osmanlı Devleti, Kırım Hanlığı, Boğdan Prensliği, Erdel Prensliği, Eflak Prensliği, Macaristan Krallığı ile taraf olmuştu.

Almandağı (Kahlenberg) Muharebesi
12 Eylül 1683 yılında başlayan savaş Kahlenberg, Viyana yakınları ve Avusturya’nın bir kısmında gerçekleimiştir. Bu muhabere sonucunda Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri’ne yenilerek toprak kaybetmeye başlamıştır. 240 bin askere karşın 80 bin askere karşı Osmanlı Devleti 5 bin esir ve 25 bin ölü vermiştir.

CiğerDelen Muhaberesi
image

7 Ekim 1683 tarihinde gerçekleşen muhaberede özellikle sayıca fazla olan Lehistan ve Avusturya Arşidüklüğü askerine karşı Osmanlı büyük bir yenilgi almıştı.

Mora Savaşı ve Budin Kuşatması
image

1684 yılında Venedik’in kutsal ittifağa katılmasının ardından Dalmaçya, Ayamavri, Vişgrad gibi kaleler ele geçirildi. Bu süreçte sadece Sing zaferi alınmış oldu. Bu tarihten 1699 yılına kadar Osmanlı Devleti Venedikli Savaş halinde oldu. Venedik bu savaşlar sonucunda Mora’yı ele geçirdi. 1686 yılında gerçekleien Budin kuşutmasında ise Osmanlı ağır bir yenilgi almıştı. 75 -80 bin civarındaki Avusturya Arşidüklüğü askerine kariılık 7 bin Osmanlı askeri ile Budin^de gerçekleşen kuşatma esnasında Müslümanların katli, 145 yıllın Osmanlı hakimiyerinin Budin’de sona ermesinin yanı sıra Yahudiler de katledilmişti.

2. Mohaç Muhaberesi
image

12 Ağustos 1687 tarihinde Osmanlı ordusu ve Habsburg Ordusu arasında Mohaç’a yaklaşok 24 kilometre kadar güneybatısında kalan bölgede yapılan savaş Habsburg zaferi ile sonuçlanmıştı. Güney Macaristan, Erdel (Kanje hariç) Habsburglar’ın eline geçti. 4. Mehmet tahttan indirilerek yerine 2. Süleyman tahta geçti.

2. Süleyman ve 2. Ahmet Dönemleri
1688 yılında Belgrad’ı Habsburg ordusu ele geçirdi ve halkı katletti. Bunun üzerine Sultan 2. Süleyman da Avusturya Seferi’ne çıktı. Orşava ve Gladova Kalelerini geri aldı.
image

Viyana Barış Görüşmesi
10 Şubat 1689 tarihindeki görüşmelerde Lehistan, Venedik ve Avusturya temsilcileri katıldı. Eğriboz ve Zanta adalarını Venedik istedi. Avusturya temsilcisi ise Arad ve Temeşvar; Lehistan ise Polonya’nın tamanı istedi. Ancak sonuçsuz kalan bu barış görüşmesi Fransa’nın Batı Avrupa’da savaşa çıkacaklarını duyurdu.

Kırım Cephesindeki Durumlar
1686 yılında açılan cephede Kırım Hanlığı’nın toprakları işgal altına alındı. Ancak bu cephedeki saldırılar sonuçsuz kaldı.

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Seferleri
11 Temmuz 1693 yılında Kanje Kalesi Avusturya tarafından ele geçirilmişti. Kırım Hanı Selim Giray’ın da yardımıyla 21 Ağustos’ta Zernecht çarpışması kazanılmıştı. Daha sonra da Belgrad’a ulaşan Osmanlı Ordusu 8 Ekim 1690 tarihinde Belgrat’ı geri aldı.

1692-1694 Yılları arası Dönem
Fazıl Mustafa Paşa’nın öldürülmesi üzerine Lehler Kamaniçe ve Varat’ı aldılar. Venedikliler de Dalmaçya kıyılarına kadar ilerleyerek Gabella Kalesini aldılar. 21 Eylül 1694 tarihinde ise Sakız adasına asker çıkardılar.

2.Mustafa Dönemi’nde Kutsal İttifak Savaşları
2. Mustafa 1699 yılında tahta çımıştır. 9 Şubat 1695 tarihinde Koyun Adaları Deniz Muhabereleri ile Sakız Adası Venedikliler’den geri alındı . Venedik Ordusu Midilli Adası’nda ve 5 Temmuz 1697 yılında ise Bozcaada Deniz Muhaberelerinde yenilgiye uğratılmış oldu.

Azak Çarpışmaları
1695 ve 1696 yılındaki Rus çarı 1. Petro ve Osmanlı arasında gerçekleşen çarpışmalar gerçekleşmiş ve Rus başarısızlılığı ile sonuçlanmıştır.

2. Mustafa’nın Avusturya Seferleri
Zenta Savaşı’na kadar olan seferlerde Osmanlı büyük başarı elde etti. İşgal edilen yerlerin b üyük bir kısmını geri aldı.

Zenta Savaşı
image

Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya orduları arasında 11 Eylül 167 tarihinde Tisa Irmağı kıyısında yapılan savaşta 100 bin Osmanlı askerine karşı 50 bin Avusturya askerine karşı yenilmiş ve sonunda 1699 yılında Karlofça Antlaşması imzalanmıştır.

SONUÇLAR

1698 yılında Hollanda ve İngiltere aravulucuğunda Macaristan’da yer alan Karlofça Kasabasında Karlof.a Antlaşması imzalandı. Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rus Çarlığı ile antlaşma imzalandı. Avusturta; Transilvanya ve Maristan’ın büyük kısmını aldı. Podolya Lehistan’a; Dalmaçya ise ve Mora kıyıları ise Venedik’ verildi. Balkanlar ve Orta Avrupa’daki Osmanlı üstünlüğü bu antlaşma ile sona erdi. 326 bin kilometrekare kadar toprak kaybeden Osmanlı Devleti bunun 249 bin kilometre kadarlık kısmını Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na, 32 bin kilometrekarelik kısmını Venedik’e, 45 bin kilometrelik kısmını da Lehistan’a vermiş oldu.

1700 yılında Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı ile İstanbul Antlaşması imzalandı. 20 bin kilometrekarelik toprağını’da burada kaybeden Osmanlı Azak Kalesi çevresi’ni Ruslara vermiş oldu. Bu sayede Rus Çarlığı ile İsveç arasındaki Büyük Kuzey Savaşı başlamış oldu.
@Alshain

7 Beğeni

Kutsal İttifak, tarihin çeşitli dönemlerinde Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri olan Papa’nın teşvikiyle Avrupa ülkeleri arasında kurulan ittifaklardır.

3 Beğeni

II. Viyana Kuşatması’nda Osmanlı devleti beklenmedik bir başarısızlığa uğramıştir. Bu durumdan cesaret alan Avrupa ülkesi de Kutsal İttifak adı altında birleşerek Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyetini sonlandirmak için büyük bir darbe vurmuştur.

3 Beğeni

Bu konu 7 olan en fazla yanıt limitini aştığı için otomatik olarak kapatıldı.