Mol kavramı yada bir mol atom neyi ifade eder? Nerede kullanılır?

Mol kavramı yada bir mol atom ne demektir? nerede kullanılır?

Kimyada atom ve kütlelerinden bahsetmek zor olduğu için mol ibaresi kullanılır.

Evrendeki en ufak maddede bile milyonlarca atom bulunduğundan dolayı kimyagerler elementlerin veya bileşikleri daha kolay ifade edebilmek için 6,02 * 10 üssü 23 adet atomu 1 mol olarak adlandırmışlardır. Bu sayıya Avogadro sayısı da denilir. Hesaplamalar bu ölçeğe göre yapılmaktadır.

 • 1 Mol 22,4 Litreye denk gelir. ( Normal koşullar altında )
 • Mol sayısının bulunması için Tanecik Sayısı / Avogadro sayısı işlemi yapılır.
 • Avogadro sayısı ({displaystyle 6,02times 10^{23}}{displaystyle 6,02times 10^{23}}) kadar atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol denir. Mol, hiçbir zaman belli bir kütleyi ifade etmez.

  “Mol” ismi, Alman kimyager Wilhelm Ostwald tarafından koyulmuştur.

  1 mol hidrojen (H) atomunun kütlesi = 1 g
  1 mol oksijen (O) atomunun kütlesi = 16 g
  1 mol su (H2 + ½O2) molekülünün kütlesi = 18 g
  1 tane su molekülünün kütlesi = {displaystyle {frac {18}{6,02times 10^{23}}}}{displaystyle {frac {18}{6,02times 10^{23}}}}'dir.
  Bir diğer ifade ile mol; 12 g C elementindeki atom sayısı kadar tanecik içeren sistemdir. 0 derece ortam sıcaklığı ve 1 Atmosfer basınç altında bir mol gaz 22,4 litre hacim kaplar.

  Günlük hayatta bazı sayıları ifade etmek için birtakım kavramlar kullanılır.
  Örneğin,
  10 tane demek yerine 1 deste denilir.
  Kimyada kullanılan hesaplamalarda atom ve molekülle- rin tek tek kütlelerinden söz etmek olanaksızdır. Bu ne- denle mol kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram Avogad- ro tarafından öne sürülmüştür.
  Mol – Hacim İlişkisi

  1 mol gaz (gazın cinsi ne olursa olsun) N.K. Da (normal koşullarda) 22,4 L hacim kaplar. N.K. Æ Sıcaklığın 0°C ve basıncın 1 atm olduğu koşul- lardır.

  Atom – Gram, Formül – Gram, İyon – Gram
  Atom – gram: 1 mol atomun kütlesi. Formül – gram: 1 mol bileşiğin kütlesi.
  Na2CO3 5H2O bileşiğinin mol kütlesini bulunuz.
  İyon – gram: 1 mol iyonun kütlesi. Bu ifadelerin hepsi mol anlamını taşır.
  3 molekül – gram NH3 gazı = 3 mol NH3 molekülü
  2 atom – gram Na atomu = 2 mol Na atomu.
  Mol – Kütle İlişkisi

  Bir taneciğin kütlesi ölçülemez. Ancak deneysel olarak bir atomun kütlesi diğerine göre kıyaslanabilir. Bu işlem için elementlerden 12C atomu referans seçilmiştir. C atomuna bağlı olarak diğer atomların kütleleri he- saplanmıştır.
  C atomuna bağlı bulunan atomun kütlesine “bağıl atom kütlesi” denir. Her elementin bağıl atom kütlesi vardır.

  Atom ağırlıgının gram cinsinden değerine 1 mol atom denir