Osmanlı devletinde duraklama dönemin de iç nedenler nelerdir?

Osmanlı devletinde duraklama dönemin de iç nedenler nelerdir?

Osmanlı Devleti dış politikası gereğince sınırlarını genişletmesi gerektiği bir politikası vardı.Ayrıca bunu yaparken elinde bulundurdukları toprakları muhafa altında tutmalı idi.Bu politika çerçevesinde İran, Lehistan, Venedik ve Avusturya ile toplu bir şekilde mücadele etmek zorunda kalmıştır. İç siyasette ise bu savaşların uzun sürmesinden dolayı huzursuzluk baş göstermeye başlamış ekonomi biraz zayıflamıştır. bu sebeplerden dolayı bazı isyanlar baş göstermiş ıslahatlara mecbur kalınmıştır. Bu sebepler Osmanlı devletinin duraksamasına ilerleyememesine sebep olmaya başlamıştır. Burada sonun başlangıcı olarak tabir edilebilir.

Osmanlı Devlet sisteminin Duraklama döneminde bozulmasının temel sebepleri askeri alanda Batılı ülkelerin gerisinde kalınılması, bilimsel ve teknolojik alanlardaki gelişmelere kapalılık, medrese sisteminin bozulması ve beşik ulemalığı adı verilen yapısal bozukluk, ekonominin giderek bozulması, tımar sisteminin doğru bir şekilde uygulanamaması örnek verilebilir.

Osmanlı Devleti,ekonomik siyasal ve sosyal olarak meydana gelişen gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir.Devlet yönetiminin bozulması,Ordu ve Donanmanın gücünün azalması,Maliyenin keyfi olarak kullanılması,Avrupa’da yaşanan bilim teknik alanındaki gelişmeler Osmanlı Devletini etkiliyen nedenler olmuştur.

 • 1. Merkezi yönetimin bozulması
 • Sançaga çıkma usulünün kaldırılması
 • Ekber ve Erşed sisteminin getirilmesi Kısaca, Padişahların çoçuk yaşta başa geçmesi -Saray kadınlarının yönetimde etkili olması -Tahta geçen Hükumdarların devlet meselelerine ilgisiz kalması ve orduyu sefere çıkarmamaları -Önemli makamların tecrübeye bakılmadan rüşvet ve iltimas yolu ile dağıtılması
 • 2. Ordu ve donanımın bozulması
 • -Yeniçeri ocağının bozulması
  Yani, Devşirme sisteminin bozulması
  -Tımar sisteminin bozulması
  -Teknik alanda Avrupa’nın gerisinde kalmamız.

  3.Ekonominin bozulması

  -Tımar sisteminin bozulması, Tarımsal üretimin azalması
  -Savaş sürelerinin uzaması ve Savaş masraflarının artması
  -Sık sık yaşanan padişah degişiklikleri
  -Gümrük vergilerin azalması
  -Kapitilasyonların yaygınlaşması
  -Osmanlı parasının deger kaybetmesi

 • 4. Eğitim sisteminin bozulması
  -Medreselerden pozitif bilimlerin çıkarılması
  -Osmanlı medresesinin çağın gerisinde kalması
  -Ulemalığın babadan oğula geçmesiyle beşik ulemalığı anlayışı ortaya çıkmış ve yeni doğmuş çoçukları babalarının mesleğinden dolayı müderris ünvanı verilmiş.
 • 5. Toplumsal alanın bozulması