Sanat eğitimi nedir? Sanat eğitiminin bireye katkıları nelerdir?

Toplumsal yaşamda sanat eğitiminin gerekliliği ve medyanın rolü nedir?

Sanat Eğitimi - Sanat Eğitiminin Bireye Katkıları ve Sanat Eğitiminin Gereklilikleri

">

Sanat Kavramı

Sanatı anlamak, kavramak ve sanata doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunmak hem birey hem de toplum için gereksinim olarak kabul edilmektedir. Sanat kavramı insanları, kavramları, duyguları, düşünceleri, yaşayışları ve hatta tarihi farklı yollar ve ifade biçimleri ile anlatmak, anlamak ve anlamlandırmak için bir tür yol olarak yaşamın içerisinde yer almaktadır.

Sanat, insan doğasının gerekleri arasında yer alan ve toplumsal hayatın önemli bir parçası olarak kabul edilen kavramlardan biri olarak; tarihin ilk çağlarından beri insanoğlunun kendisini ifade etme yöntemlerinden biri olmuştur.

Sanat Eğitimi ve İnsana Katkıları

Bir insanın duygu, düşünce ve gözlemlerini aktarabilmek; yaratıcılık ve kabiliyetini estetik bir düzeye taşımak amacıyla yaptığı eğitimsel faaliyetlerinin tümü “sanat eğitimi” kapsamında yer almaktadır. Sanat eğitimi, bir insana estetik eleştiride bulunma hususunda yardımcı olurken; öte yandan biçimlerin hissedilmesine, eğlenmeye ve heyecanları doğru şekillerde yönlendirebilmeyi de öğretmektedir. Sanat eğitimi, bir yandan sanatçı yetiştirirken, diğer yandan sanat alanına kazandırdığı her insanı yaratıcılığa teşvik ederek; kişinin bilişsel ve duygusal eğitim gereksinimlerini de karşılamaktadır. Yaratıcı gücü ve potansiyelleri eğiten sanat eğitimi, estetik düşünceyi ve bilinci örgütlemede de odaklı özelliktedir.

Sanat eğitimi aynı zamanda gözlem yapabilmeyi, özgün buluşları ve kişisel yaklaşım ve bakış açılarını destekleyerek pratik düşünebilme kabiliyetini geliştirmektedir. Bir olayı, yaşanmadan önce, beyinde gerçekleştirme olasılığını artırmaktadır. Sanat eğitimi sayesinde kişinin el becerisi gelişir ve sentez yapabilir.

Sanat eğitimi, genel eğitim dahilinde; sanatlar türlerinin yasalarının ve tekniklerinin kullanılarak, bireyin estetik bakış açısı kazanmasını amaçlayan eğitim dalı olarak ifade edilmektedir. Sanat eğitimi boyunca; düşünme, algılayabilme, bilgi sahibi olma, tasarım yapabilme, yorumlama-eleştirme davranışları, estetik ilkelerin ışığında sanat dillerinin kullanılmasıyla edinilmektedir.

Sanat Eğitiminin Gereklilikleri

Sanat eğitimi gerekliliğinin birçok gerekçesi bulunmaktadır. Bu faktörler zaman, gereksinim ve araştırmalara göre şekil kazanmakta ve dönemler ile dönemlere yönelik ihtiyaçlara göre farklılık göstererek amacını gün yüzüne çıkarmaktadır. Sanat eğitimi için gereklilik unsurları şu şekilde sıralanabilir:

  • Sana eğitimi ile yaratıcı düşünme, pratik ve doğru karar verme, değerlendirme, eleştiri yapabilme ve hızlı çözüme ulaşma yetenekleri gelişmektedir.
  • Sanatın yapısında hayal vardır ve sanat, bu yapısı gereği hayal alıştırmaları yapılmasına imkan tanımaktadır. Sanat eğitimi; değişim ve daha iyi yollar için ümit oluşturmaya araç olarak da ifade edilmektedir.
  • Sanat, mevcut kültürel çeşitliliğin keşfedilmesi ve vurgulanmasını sağlamaktadır. Bu sayede de empati, duyarlılık ve karşılıklı sevgi yolunda yapılması gereken unsurları yapmaya yönlendirmektedir.