Taşınır kayıt işlem sorumlusu nedir?

Taşınır kayıt işlem sorumlusu ne iş yapar?Nerelerde çalışırlar?

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

GÖREVIN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu

GÖREVIN KISA TANIMI

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; meslek yüksekokulun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt gerekli işlemlerini yapar.

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 • Tüketim ve demirbaş (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin ihale ile satın alım işlemlerini yapar.
 • Meslek Yüksekokulun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.
 • Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.
 • Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak için ambar memuruna teslim eder.
 • İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapar.
 • İhale ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür.
 • Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve strateji geliştirme daire başkanlığına iletir.
 • Taşınır İşlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 • Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, değer tespit komisyonuna bildirir.
 • Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır.
 • Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip eder.
 • Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlar.
 • Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapar.
 • Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde meslek yüksekokulu sekreterine karşı sorumludur
 • YETKILERI

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 • Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 • EN YAKIN YÖNETICISI

  MYO Sekreteri

  BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NITELIKLER

 • 657 Sayılı Devlet memurları kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.
 • Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
 • SORUMLULUK

  Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Şef, Meslek Yüksek Okulu Sekreterine, Müdür Yardımcısına ve Müdür karşı sorumludur.

  Devletin envanterinde olan demirbaş malzemelerin kayıt altına alınmasını ve bunların kullanımını bir sistem üzerinden yürütülmesini sağlayan kişilerdir. 5018 sayılı yasa ile sorumludurlar. Eskiden bu kişiler için ambar memuru ya da ambarcı ifadesi kullanılırdı.